Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid 

1. In deze voorwaarden wordt All Car Products, ingeschreven te Arnhem en gevestigd te Elst wordt  verder aangeduid als Car-products.nl 
2. Op alle aanbiedingen van Car-products.nl zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
3. Naast deze algemene voorwaarden kan Car-products.nl aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. 

4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Car-products.nl

5. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
6. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Car-products.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
7. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst). 

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van Car-products.nl via e-mail, internet, telefonisch of anderszins.

2. Car-products.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na een aanbetaling of vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

 

Artikel 3: Offertes

1. De prijsvermeldingen van Car-products.nl zijn geen offerte.

2. Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders is aangegeven.

3. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

 

Artikel 4: Aanbiedingen

1. Alle op de website van Car-products.nl vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.

2. Car-products.nl behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

3. 3 Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de aanbieding zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen
- de eventuele kosten van aflevering
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
- het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de afnemer te raadplegen is
- de wijze waarop de afnemer voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de afnemer deze gedragscodes langs electronische weg kan raadplegen

 

Artikel 5: Prijzen

1. Alle prijzen op de website van Car-products.nl zijn inclusief 21% BTW.

2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Car-products.nl onder voorbehoud van type of drukfouten. Car-products.nl heeft het recht, voor levering, de koper te informeren als dit het geval is.

3. De producten van Car-products.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

 

Artikel 6: Afbeeldingen

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

Artikel 7: Betaling

1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via diverse betaalwijzes op onze website zoals onder rembours, via overboeking, paypal of credit card. U betaald bij car-products.nl altijd vooraf op onze rekening. Levering op rekening is niet mogelijk.

2. In onze winkel gevestigd te Elst kunt u bij afhalen contant betalen en pinnen.

3. Voor het geval dat Car-products.nl een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 5 werkdagen dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling na 30 dagen rente aan Car-products.nl verschuldigd van 3,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

5. Car-products.nl is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Car-products.nl hiertoe is overgegaan zal de incassomaatschappij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bij de koper.

6. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

 

 Artikel 8: Verzending

1. De producten reizen voor risico van Car-products.nl. De koper draagt het risico van de producten vanaf het ogenblik waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door onze vervoerders opgeslagen.

3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden deze terug gestuurd naar Car-products.nl.

4. In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde rembourszending geweigerd heeft in ontvangst te nemen of binnen 2 weken niet heeft afgehaald van de door DPD post op te geven opslagplaats, zal Car-products.nl een factuur sturen van de door Car-products.nl gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere transportkosten, administratiekosten alsmede mogelijke waardevermindering. Deze kosten bedragen 20% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-. Car-products.nl is gerechtigd bij het uitblijven van betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Car-products.nl hiertoe is overgegaan zal de incassomaatschappij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bij de koper.

 

Artikel 9: Levering

1. Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening dan wel onder rembours, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen 1-3 werkdagen. Mocht de levertijd de 7 werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.

2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Car-products.nl.

4. De door u bestelde producten zijn ook af te halen na telefonische afspraak.

5. Ondanks wij u zo snel mogelijk proberen de door u bestelde producten aan te leveren, kan het zijn dat de externe vervoersbedijven (zoals Transmission, DPD en DHL) vertraging oplopen. Hierop hebben wij helaas geen invloed.

 

Artikel 10: Garantie

1. Car-products.nl staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2. Op geleverde producten wordt in de regel twaalf, vierentwintig of zesendertig maanden garantie verleend tenzij de fabrikant andere garantietermijnen hanteert.

3. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten afhankelijk van het merk en type te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking met de factuur te retourneren naar Car-products.nl of een daartoe aangewezen reparatie servicecenter. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zullen deze gebreken kosteloos worden verholpen.

4.De wettelijke termijn voor garantieafhandeling is 30 dagen. Car-products.nl is niet verantwoordelijk indien deze termijn wordt overschreden. Uiteraard proberen wij dit zo spoedig mogelijk af te handelen.

5. Garantie betekend niet dat u een geheel nieuw product krijgt. Uw product wordt hersteld.

6. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.

7. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.

B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Car-products.nl zijn verricht.

C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorproducten of onheilen.

D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

E: indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.

F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde producten door Car-products.nl wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken of producten die voorwerp zijn van de overeenkomst, gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over. 

Artikel 12: Handelsmerk

1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Car-products.nl afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.
 

Artikel 13: Aansprakelijkheids-beperking

1. Car-products.nl aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.

2. Car-products.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

 

Artikel 14: Overmacht

1. Indien Car-products.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachts-toestand.

2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachts-situatie dit rechtvaardigt.

3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Car-products.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

4. Car-products.nl zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen

 

Artikel 15: Communicatie 
1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en All car products, dan wel tussen All Car Products en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en car-products.nl, is All car products niet aansprakelijk. 
 

Artikel 16: Ontbinding

1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens Car-products.nl niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging opzijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deeldaarvan verliest, is koper van rechtswege inverzuim en is elke vordering, die Car-products.nl te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft Car-products.nl het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Car-products.nl is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.

4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Car-products.nl schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Car-products.nl verrichte prestaties, en heeft Car-products.nl onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

7. In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde rembourszending geweigerd heeft in ontvangst te nemen of 2 weken niet heeft afgehaald van de door TPG post op te geven opslagplaats, zal Car-products.nl u een factuur te sturen van de door Car-products.nl gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede mogelijke waardevermindering. Deze kosten bedragen 20% van de hoofdsom met een minimum van Euro 25,-. Car-products.nl is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Car-products.nl hiertoe is overgegaan zal de incasso- maatschappij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bij de koper.

8. In geval Car-products.nl besluit haar onderneming op te heffen, hoeft zij aan geen enkele verdere verplichtingen jegens koper en eventuele overige partijen te voldoen.

 

Artikel 17 : Arbitrage

1. Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Car-products.nl zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

 

Artikel 18: Afkoelingsperiode

1 Bij de online aankoop van producten heeft de consument wettelijk de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 
2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -in nieuwstaat en onbeschadigd- in de originele staat en verpakking aan All Car products retourneren, conform de door All Car Products verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

3. Op producten die in overleg tussen de koper en Car-products.nl speciaal besteld worden geldt geen afkoelingsperiode.

Artikel 19: Retourrecht 
1 De afnemer heeft het recht door Car-products.nl geleverde artikelen binnen 14 werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending. 
2 Indien de artikelen zo ongebruikt en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet All Car products de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen. 
3 Wanneer de door All Car products afgeleverde artikelen niet binnen de "14 dagen" van artikel 18.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

4 Zakelijke transacties zijn volgens de Nederlandse wet uitgesloten van herroepingsrecht en niet annuleerbaar dan wel retourneerbaar.

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking